Hva er et sikkerhetsdatablad, stoffkartotek og CLP

Hva er et sikkerhetsdatablad, stoffkartotek og CLP

clp merking

Hva er et sikkerhetsdatablad?
Et sikkerhetsdatablad også kalt HMS-datablad er et lovpålagt følgeskriv som skal inneholde informasjon om farlige egenskaper og anbefalte vernetiltak om det aktuelle kjemikaliet.

Hva inneholder et sikkerhetsdatablad?
Et godkjent sikkerhetsdatablad skal alltid ha 16 punkter. Dette er normalt sett de punktene som forekommer:

1. Produktidentifikasjon og ansvarlig firma
2. Fareidentifikasjon
3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler
4. Førstehjelpstiltak
5. Brannslokkingstiltak
6. Tiltak ved utilsiktede utslipp
7. Håndtering og lagring
8. Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse
9. Fysisk og kjemiske egenskaper
10. Stabilitet og reaktivitet
11. Toksikologiske opplysninger
12. Miljøopplysninger
13. Fjerning av kjemikalieavfall
14. Transportinformasjon
15. Opplysninger om lover og forskrifter16. Andre opplysninger

De uthevet linjene 2, 4, 7 og 8 er ofte de viktigste for arbeidstakeren.

Merking av kjemikalier
Fra 1. juni 2015 gikk Norge inn i EU sitt REACH og CLP regelverk, da gikk vi også vekk fra den gamle merkeforskriften til fordel for CLP merking som du ser her:

Hvilke språk kan sikkerhetsdatabladet være på?
Det skal være på norsk, men du kan også ha andre språk tilgjengelig.

Hvem skal oppdatere sikkerhetsdatabladene?
Det er produsenten av kjemikaliet som oppdaterer databladene, mens leverandøren har plikt på å levere fra seg oppdatert datablad.

Hvilke myndigheter kan kontrollere bedriften?
Arbeidstilsynet kontrollerer arbeidsmiljø.
Miljødirektoratet kontrollerer  ytre miljø.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap kontrollerer når det gjelder fare for brann og eksplosiver.
Petroleumstilsynet kontrollerer hovedsaklig sokkel/offshore og litt onshore.
Mattilsynet Kontrollerer når det kommer til plantevernmidler.

Hva er et stoffkartotek?

Et stoffkartotek er en database som inneholder informasjon om alle stoffer som kan medføre helsefare på arbeidsplassen. Den skal være på plass før stoffene dannes fremstilles, pakkes eller oppbevares i virksomheten.

Hva skal registreres i et stoffkartotek?

stoffkartotek

Sikkerhetsdatablad for farlige/klassifiseringspliktige kjemikalier. Det skal også finnes informasjonsblad for øvrige kjemikalier som sveiserøyk, oljetåke osv.

Hva er hensikten med stoffkartoteket?
Arbeidstakere skal ha lett tilgang til informasjon om farer forbundet med håndtering av helsefarlige stoffer. Det de skal blant annet finne er informasjon om hvordan de best kan beskytte seg mot helseskader.

Hvordan etablere et stoffkartotek?
Legg oppdaterte HMS-datablader / sikkerhetsdatablad i en perm, og sørg for at den er oversiktlig og lett å å finne frem i. Lag en rutine på hvor ofte du skal kontrollere om det har kommet ut nyere versjoner av databladet.

Du kan lagre databladene elektronisk, men det er fortsatt et krav på ha dem i papirformat.
1. Januar 2018 gikk norsk lovverk vekk i fra kravet om å ha fysisk utskrift av sikkerhetsdatablad. Men det betyr ikke at du bare kan droppe det. Det finnes krav til det elektroniske og opplæring av ansatte før du kan gå vekk i fra fysiske datablader

Hvilke lovverk er gjeldene for et stoffkartotek?
Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav finner du her

 

Hva er CLP?

CLP er EUs forordning om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger.

Hvorfor CLP
Målet er at klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger skal følge de samme prinsippene og reglene over hele verden. Dette skal gi bedre sikkerhet ved bruk og transport av kjemikalier, i tillegg til at handel over landegrensene med stoffer og stoffblandinger vil bli enklere.

Les mer om CLP hos:
Miljødirektoratet

Bli med i diskusjonen

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Vernetjenesten.no