Hva er kjemikalier og hvilke lovverk er gjeldende

Hva er kjemikalier og hvilke lovverk er gjeldende

Så hva er kjemikalie?
Det korte svaret er at alt er en form for kjemikalie.
Enhver væske, faststoff, gass. Enhver ren substans; blanding er kjemikalier. Vann er eksempelvis et kjemikalie bestående av 2 grunnstoffer.

På arbeidsplassen
Forbinder vi ofte at kun klassifiseringspliktig kjemikalier blir definert som kjemikalie. Alle bedrifter har lover og forskrifter de må følge. Den viktigste er arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven
§ 4-1 Generelle krav til arbeidsmiljøet
-Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd.

-Standarden for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal til enhver tid utvikles og forbedres i samsvar med utviklingen i samfunnet.

§ 4-5 Særlig om kjemisk og biologisk helsefare
– Ved håndtering av kjemikalier eller biologisk materiale skal arbeidsmiljøet være tilrettelagt slik at arbeidstaker er sikret mot ulykker, helseskader og særlig ubehag.

Arbeidsmiljøforskrifter

Her har du noen av de viktigste forskriftene man bør ha kjennskap til for å kunne følge § 4-1 og § 4-5 av arbeidsmiljøloven.

Forskrift om utførelse av arbeid
Formålet med forskriften er å sikre at utførelse av arbeid og bruk av arbeidsutstyr blir gjennomført på en forsvarlig måte, slik at arbeidstakerne er vernet mot skader på liv eller helse. Les den her

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
Formålet med forskriften er at arbeid organiseres og tilrettelegges slik at arbeidstakere sikres et fullt forsvarlig arbeidsmiljø beskyttet mot fysiske eller psykiske belastninger. Les den her

Forskrift om tiltaks og grenseverdier
Formålet med forskriften er å beskytte arbeidstakerne mot farer på grunn av fysiske, kjemiske eller biologiske faktorer i virksomheten ved å angi grenseverdier, tiltaksverdier og smitterisikogrupper. Les den her

Arbeidsplassforskriften
Formålet med forskriften er å sikre at arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd ivaretas ved at arbeidsplasser og arbeidslokaler tilrettelegges og utformes etter det arbeidet som utføres, den enkelte arbeidstaker og til særskilte risikoforhold. Les den her

REACH og CLP
Det europeiske kjemikalieverket REACH omfatter registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier. Dette regelverket gjelder i Norge gjennom EØS-avtalen og er gjennomført i REACH-forskriften. Les den her

Oppsummering av hva disse forskriftene setter krav til
– Stoffkartotek
– Merking av farlige kjemikalier
– Kartlegging, risikovurdering og måling
– Informasjon og opplæring
– Risikoreduserende tiltak og beredskap
– Substitusjon av farlige kjemikalier
– Helseundersøkelser
– Register over arbeidstakere som arbeider med særlig farlige forbindelser ( Bly, kreftfremkallende og arvestoffskadelige kjemikalier) også kalt CMR

Bli med i diskusjonen

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Vernetjenesten.no